Shopping Cart

นโยบายการจัดส่ง

วิธีการจัดส่งสินค้าทาง Mynpe.com ให้บริการส่งพัสดุด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

  • บริการส่งพัสดุแบบด่วน (EMS)
  • บริการขนส่งเอกชน

บริการส่งพัสดุแบบด่วน (EMS) Mynpe.com จะใช้บริการของไปรษณีย์ ซึ่งจะจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บริการขนส่งเอกชน Mynpe.com จะใช้บริการของบริษัทขนส่ง โดยที่อัตราค่าจัดส่ง ขึ้นกับพื้นที่บริการ ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า ค่าจัดส่งสินค้าสำหรับบริการขนส่งเอกชน จะเก็บค่าจัดส่งที่ปลายทาง เมื่อรับสินค้า (ยกเว้น ขนส่งกรุงเทพฯ)

เงื่อนไขการจัดส่ง

รายการสั่งซื้อที่ได้รับหลักฐานการชำระเงิน (ค่าสินค้า+ค่าขนส่ง) เรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาดำเนินงานไม่เกิน 7 วันทำการ ใบสั่งซื้อต้องมียอดเงินตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ในกรณีที่ไม่มีป้ายหน้าร้าน หรือจุดสังเกตที่ชัดเจน รวมทั้งอยู่นอกพื้นที่ทางขนส่งเอกชนจะไม่นำส่งสินค้าให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรุณาตรวจสอบกับทางขนส่งอีกครั้ง เพื่อยืนยันพื้นที่ และจุดให้บริการที่ทางขนส่งสามารถส่งสินค้าได้ (กรณีขนส่งเอกชน)

กรณีไม่ได้รับสินค้า

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หลังที่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางบริษัท กรุณาติดต่อฝ่าย E-Commerce ได้ที่ mynpe@mynpe.com พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ยังไม่ได้รับ รวมไปถึงเลขที่ใบสั่งซื้อนั้น ๆ ด้วย เมื่อท่านได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบการใช้งานของสินค้าทันที หากสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อกลับทาง บริษัททันที ที่ 0-2225-0094,0-2623-8899 ต่อ 445 หรือ
E-Mail : mynpe@mynpe.com ภายใน 3 วันหลัง จากที่ได้รับสินค้า พร้อมทั้งแจ้งถึงอาการเสียและสาเหตุอย่างชัดเจน หากไม่ทำตามเงื่อนไขทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น